آدولف هیتلر پیش از به قدرت رسیدن در آلمان، مدتی را در جنگ جهانی اول در ارتش جنگید. این دوران تأثیر زیادی در نگرش هیتلر به دنیا گذاشت. از آنجایی که هیتلر آلمانی اصیل نبود از درجه ی سلجوخه بودن پیشتر نرفت اما به دلیل رشادت های بیشمار او در جنگ دو بار مدال افتخار صلیب آهن را کسب کرد. او حتی در اثر حمله ی شیمیایی مدتی کور شد. زمانی که در بیمارستان بستری بود خبر شکست بی قید و شرط آلمان را به او دادند. بعدها او در کتاب “نبرد من” از این دوران و علل شکست آلمان به تفصیل سخن می گوید.


نکته ی جالب که مرا وادار کرد این مطلب را بنویسم سبیل متفاوت هیتلر در این دوره است. همه ی ما هیتلر را با مدل سبیل معروفش می شناسیم اما این هم یک مدلش است!