آب گریزی گربه بطور گسترده ای بعنوان حقیقت پذیرفته شده است .اما در حقیقت همه آنها این احساس را ندارند.برخی نژاد گربه ها ممکن است به شناکردن و حمام بعنوان ورزشی نفرت انگیز نگاه کنند اما فارغ از این افسانه ها نژادهایی از گربه وجود دارند که عاشق آب هستند.

 خیلی کم اتفاق می افتد که شما بتوانید گربه ای را به راحتی و بدون زور حمام کنید.درحالیکه آنها بسیاری از اوقات مشغول تمیز کردن خود بوسیله لیس زذن بدنشان هستند! دانشمندان علت اصلی را اجداد آنها میدانند یعنی دوری کردن گربه سانان اولیه از آب باعث دور بودن گربه های فعلی از این مایع حیات بخش شده است.بطور مثال گربه وحشی در اروپا و آفریقا و گربه کویر در چین که با محدودیت آب در زمان تکامل حیاتشان مجبور بودند برای مقابله با مشکلات کمبود آب خود را با شرایط  وفق دهند و یا شیر و پلنگ هایی که در جنگل های نزدیک رودخانه  زندگی میکردند برای اسیر نشدن در دام شکارچیانی که ساکن رودها بودند (مثل تمساح)مجبور بودند از آب دوریکنند. از سوی دیگر و بالعکس این گروه ،برخی از گربه سانان بزرگ در طبیعت،به ویژه آنهایی که در مناطق گرم ساکن بودند ،برای خنک نگه داشتن بدن خود مرتبادر آب غوطه ور می شدند. در این پست ۱۴ گربه شیطون که دیوانه آب هستند را با هم می بینیم.

Cat Loves Water

Cat Loves Water

Cat Loves Water

Cat Loves Water

Cat Loves Water

Cat Loves Water

Just Loves It!

Cat Loves Water

Cat Loves Water

#۱۰

Cutie Interested In Water

#۱۱

Kitty Likes Swimming In Pool

#۱۲

Likes Refreshment

#۱۳

Quite Drinkable

#۱۴

Checking Temperature