مطالبی که مسعود تاکنون در مجله نوشته است.

مسعود دکترای تخصصی (PhD) داروسازی، من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم گر چه گردآلود فقرم شرم باد از همتم گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم
چینش بر اساس
Category
فرمت
استاندارد
گالری
ویدیو