براساس دانش فعلی بشر، سامانه های سیاره ای به شکل ابری از هیدروژن مولکولی و غبار کار خود را آغاز می کنند که در اثر نیروی گرانش خود فرو می پاشد. حین این فرایند، دما، چگالی و فشار به اندازه کافی  بالا می رود که هیدروژن دچار همجوشی شود و ستاره جدیدی را شکل دهد. در همین حال، ابر گاز و غبار اطراف ان به شکل صفحه چرخانی اطراف ستاره مسطح می شود و سیارات از این ماده شکل می گیرند. منشاء معمول ستاره و سیارات اطراف آنها نشان می دهد که تقریبا بدون شک هیچ سیاره ای در تهی بودن فضای میان ستاره ای شکل نمی گیرد. با این وجود، این گفته به آن معنی نیست که هیچ سیاره تنهایی در فضا وجود ندارد. برای مثال، اخترشناس سیاره تنهایی با جرم شش برابر مشتری را شناسایی کرده اند که در فاصله ۸۰ سال نوری از زمین قرار دارد، اما منشاء آن ناشناخته است. شبیه سازی های نظری نشان می دهد که مدار ستاره های دوتایی (سامانه هایی که شامل دو ستاره است که به دور مرکز جرم مشترک خود گردش می کنند) طی زمان می تواند تغییر کند تا جایی که مدار سیارات اطراف آنها را می شکند و آنها را از منظومه به بیرون پرتاب می کند.