توریست روسی ایوگنی دروکوف(Evgeny Drokov) هنگامی که در بالکن هتل محل اقامت خود در شهر جنووای...