هنرمند عکاس با بهرهگیری از تکنیک عکسبرداری طولانی مدت تصاویری بدیع و رویایی از کرم های...