دکتر سید عبدالرضا طبسی در گفتگو با ستاد خبری نوزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران اظهار...