نتایج یک پژوهش نشان می دهد هرچند عموم مردم از افراد بدخلق بدشان می آید اما...