p38 MAPK اولین بار به خاطر نقشش در التهاب و تنظیم بیوسنتز سیتوکین­های پیش ­التهابی، IL-1 و...