این ایده ای که بشر طبیعت را کاملا تسخیر کرده صحیح نمی باشد. چرا که طبیعت...