اگر مردی به تفاوت میان خود با جنس مخالف پی نبرد وقتی تصمیم کمک به همسرش...