آیا این یک گوسفند! و یا یک گاو! است ؟ خیر، در واقع این موجود Costasiella kuroshimae (به...