باور کنید یا نه، چنین جنگل زیبایی به مانند داستان عرفانی و پری به تصویر کشیده...