پزشکان با بازبینی نتایج در مطالعه مختلف روی حدود ۹۰ هزار داوطلب به مدت بیش از...