در مراسم رسمی ایجاب می کند که آقایان کت و شلوار آراسته و مرتبی بپوشند و...