زندگی عطر لطیفی است که یک پیچک افشان دارد و نسیمی است که گاهی زصبا می...