ابوبکر محمدبن زکریای رازی، مردی که یگانه دهر و فرید عصر خود در تمام علوم باستانی...