۱- داستان کیقباد در روایت های اوستایی و پهلوی نام قباد در اوستا کَوات Kavāta با...