مثل «کوه» بزرگ است؛ البته نه اینکه واقعا آن‌قدر بزرگ باشد اما خب برای الماسی که...