هرچند این قضیه شبیه افسانه‌های عامیانه و قصه‌های خاله‌زنکی شبه‌علمی درباره انگل‌های فضایی توی لباس و...