نوشته های  پایین از لابلای نوشته ها، مقالات و سخرانی های  کورت ونه گات، طنز نویس،...