برای کنترل وزن لازم است موارد زیر رعایت شوند: ۱-رژیم و ورزش خود را دنبال کنید...