این قورباغه ها و وزغ ها عکس های سورئال شبیه آنچه در  یک فیلم علمی تخیلی می...