چیزی که انسان را از جانوران دیگر متمایز می‌کند، عواطف انسانی و احساسات رقیقی نیست که...