کم خونی چیست؟ کم خونی یعنی کاهش تعداد گلبول های قرمز خون که علل متفاوتی دارد...