بنا بر نقل کریستن سن ( کیانیان، ص ۲۰۲ ) از داستان سهراب، فقط در شاهنامه...