«توی یه جنگل دارکوبی بود که داخل تنه درختی زندگی می کرد. اون شبها می خوابید...