نوشته ی زیر چند کلمه حرف جدید و جالب در مورد خلاقیت است که از کتاب <<هنرمندانه بقاپید>> نوشته...