اقرار می کنم که یکی از آرزوهای من داشتن یک کتابخانه زیبا  بوده و هست. امروز...