رییس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران فرمودند: پول زیاد در دست مردم باعث گرانی‌های اخیر...