ادی پوترا هنرمند ۵۱ ساله مالزیایی است که با هنر مینیاتورش، صحنه های بی بدیلی خلق...