تا به حال این سوال برای شما پیش نیامده که در گوش ما چه اتفاقی می...