تعریف وقایع ناگوار همه افراد دوست دارند اتفاقاتی که برایشان رخ میدهد را برای دیگران تعریف کنند،...