حتما برای شما هم پیش آمده، درست همان موقعی که شادی توی تختتان خوابش برده، اندوه...