توجه: صرف ذکر دلایلی برای یک رفتار نابهنجار در این مطلب، دلیل بر صحت عمومی آن...