یکی از معضلاتی که امروزه بسیاری از مسولان و دولتمردان را به فکر انداخته و جامعه...