اگر به دقت پاهای خود را ندازه بگیرید متوجه می شوید که پای راست اندکی بزرگتر...