بعد از ریختن آب یخ روی سر آدم‌های معروف، چه چیزهایی را باید سر چه کسانی...