درباره خلاقیت بسیار صحبت کرده ایم. اینکه خلاقیت پنجره زیبایی هاست. اینکه خلاقیت بعد بی انتهاست....