ناتان شیلد، تصویرساز و معلم ریاضی با استعداد در حال حاضر به عنوان یک پدر در خانه...