سایت (www.penguinwatch.org) که از ۱۴ سپتامبر کار خودش را آغاز کرده، پروژه ایست از دانشگاه هاروارد...