دوم شهریور ۱۳۸۵، قطعنامه ۵ و ۶ اتحادیه بین‌المللی نجوم به تصویب اکثریت جمع دانشمندان و...