این روزها تکنولوژی NFC به سرعت در حال پیدا کردن کاربردهای وسیعتر در تلفن های هوشمند...