جیم باکور (Jim Bachor) یک هنرمند دوست داشتنی اهل شیکاگو آمریکاست که هنرش را صرف پر...