پروژه HARRP چیست؟ برای کسانی که در مورد برنامه HAARP چیزی نشنیده اند عرض شود که: HAARP...