پرندگان موجوداتی خون گرم هستند، به این معنی که آنها درجه حرارت بدن خود را مستقل از...