وقتی از دلیل یک اتفاق صحبت می کنیم صحبت بر سر علت و معلول است. این...