آنقدر معنی داشت که ناچار شدم آن را به پارسی برگردان کنم تا یادآوری شود که آنچه...