پاد ذره چیست؟ همواره در جهان پایستگی وجود دارد. پایستگی جرم، پایستگی انرژی، پایستگی بار و...