بسیاری از خوانندگان این کتاب برا این عقیده اند که این کتاب زندگی ان ها را...